Retningslinjer for beskyttelse

Oversikt

Beskyttelse innebærer å verne om velferden og menneskerettighetene til personer som samhandler med, eller blir berørt av, Movember, spesielt de som kan være i faresonen for overgrep, forsømmelse eller utnyttelse. Beskyttelse refererer til ethvert ansvar eller tiltak som gjennomføres for å beskytte en person mot skade.
Formålet med disse retningslinjene er å bidra til å beskytte personer som samhandler med, eller blir berørt av, Movember. 
Dette inkluderer skade som følge av:
 • Atferden til ansatte eller personell tilknyttet Movember.
 • Designen og implementeringen av Movember-programmer og -aktiviteter.
Retningslinjene fastsetter forpliktelsene til Movember og informerer ansatte og tilknyttet personell om deres ansvar med tanke på beskyttelse.
Retningslinjene fokuserer primært på å beskytte sårbare voksne personer, da vi jevnlig kommer i kontakt med denne gruppen i arbeidet vårt.  Det er enkelte referanser til beskyttelse av barn i retningslinjene. For å unngå tvil: Prinsippene i avsnitt V gjelder også for kontakten vår med barn.


Omfang

Disse retningslinjene gjelder for alle Movembers ansatte, kontraktører, frivillige, styret og styrets komitémedlemmer.


Roller og ansvar

MOVEMBERS STYRE
 • Sikrer at Movember har egnede retningslinjer for beskyttelse på plass.
 • Sørger for å understøtte en kultur for beskyttelse når de samhandler med ansatte eller eksterne parter.
 • Kan gi et eskaleringspunkt for klager på adm.dir. i tilknytning til beskyttelsesaktiviteter.
MOVEMBERS GLOBALE ADM.DIR.
 • Eier og godkjenner retningslinjene.
 • Sørger for at kulturen i Movember fremmer beskyttelse av mennesker.
MOVEMBERS TOPPLEDERTEAM
 • Gir tilstrekkelig støtte og retningslinjer til ansatte i tilknytning til beskyttelse.
 • Gir støtte til landdirektører når forhold som gjelder beskyttelse, må eskaleres, eller når støtte trengs.
 • Evaluerer og oppdaterer disse retningslinjene årlig, i tråd med lovmessig og organisatorisk utvikling.
 • Fremmer god praksis ved å være en glimrende rollemodell, bidra til diskusjoner om beskyttelse og involvere folk på en positiv måte i utvikling av trygge praksiser.
MOVEMBERS LANDDIREKTØRER SAMT GLOBALE LEDERE OG DIREKTØRER
 • Påser at alle ansatte har tilgang til, kjennskap til og vet hvilke ansvarsområder de har i tilknytning til disse retningslinjene.
 • Påser at alle ansatte, frivillige og omsorgspersoner har tilgang til informasjon om hvordan de rapporterer bekymringer eller påstander om overgrep, inkludert de som selv kan være en voksen person i faresonen.
 • Påser at alle ansatte får opplæring i beskyttelse på et nivå som er passende for rollen deres i Movember.
 • Følger opp bekymringsrapporter om beskyttelse raskt og i henhold til riktig prosess.
 • Fremmer god praksis ved å være en glimrende rollemodell, bidra til diskusjoner om beskyttelse og involvere folk på en positiv måte i utvikling av trygge praksiser.
ALLE ANSATTE
 • Skal overholde disse retningslinjene og Movembers etiske retningslinjer til enhver tid.
 • Skal behandle alle mennesker med respekt, inkludert sårbare voksne og barn.
 • Skal rapportere eventuelle hendelser (se avsnitt 6) når det er rimelig grunn til å mistenke at en persons sikkerhet eller velvære er i fare.
 • Er ansvarlige for å fremme bevissthet om disse retningslinjene i sine divisjoner, avdelinger eller team.
 

Begrep og definisjoner

Sentrale begrep og uttrykk som brukes i dette dokumentet.
Retningslinjer – En erklæring eller instruksjon som beskriver de veiledende prinsippene.
Prosedyre – En erklæring eller instruksjon som beskriver hvordan retningslinjene våre vil bli implementert, og av hvem.
Sårbare voksne – Dette er definert som:
 • enhver person som er fylt 18 år, og
 • som mottar eller kan ha behov for omsorgstjenester på grunn av psykiske helseproblemer, lærevansker eller fysisk funksjonshemning, sensorisk svekkelse eller som er ute av stand til å beskytte seg selv grunnet alder eller sykdom, og/eller
 • personer vi mistenker å være i faresonen for selvmord gjennom tilgjengelig informasjon, og/eller
 • personer som kan være ute av stand til å ta vare på seg selv eller beskytte seg selv mot betydelig skade eller alvorlig utnyttelse
 
Barn – En person som er under 18 år.
Overgrep, forsømmelse eller utnyttelse – Alle former for fysisk og psykisk misbruk, utnyttelse, tvang eller mishandling.
Dette kan for eksempel inkludere:
 • Seksuell trakassering, mobbing eller overgrep.
 • Seksuelle straffbare forhold og alvorlige seksuelle straffbare forhold.
 • Trusler om eller faktisk vold, verbal, emosjonell eller sosial mishandling.
 • Økonomisk misbruk.
 • Kulturelt og identitetsmibruk, slik som rasemessig, seksuell eller kjønnsbasert diskriminering eller hatkriminalitet.
 • Tvang og utnyttelse.  Maktmisbruk.

Skjellig grunn til mistanke – en situasjon hvor en person har informasjon som leder vedkommende til å tro at overgrep, forsømmelse eller utnyttelse har funnet sted, finner sted eller kan komme til å finne sted. Skjellig grunn krever en lav bevisbyrde, basert på hvordan den rimelige personen ville evaluere situasjonen. "Skjellig grunn til mistanke" kan omfatte:
 • Kan du forklare til en annen person hvorfor du har mistanke om noe? Dette bidrar til å sikre at mistanken din er basert på informasjon, selv om du ikke har bevis.
 • Ville en annen objektiv person, med samme informasjon, kommet til samme konklusjon? Dette bidrar til å sikre at mistanken din er objektiv og tilfredsstiller standarden for skjellig mistanke.

Disse retningslinjene dekker ikke:
Seksuell trakassering på arbeidsplassen – dette håndteres under Movembers retningslinjer for atferd på arbeidpslassen.


PRINSIPPER FOR Å HÅNDTERE RISIKO

 1. Movember forplikter seg til å fremme og verne om velferden og menneskerettighetene til personer som samhandler med, eller blir berørt av, arbeidet vårt – spesielt de som kan være i faresonen for overgrep, forsømmelse eller utnyttelse.
 2. Movember skal gjøre sitt ytterste for å beskytte barn og sårbare voksne ved å verdsette, lytte til og respektere dem.
 3. Vi skal spørre, lytte, oppfordre til handling og sjekke hvordan det går.
 4. Vi tolererer overhodet ikke overgrep, forsømmelse eller utnyttelse.  Vi tolererer ikke at ansatte eller partnere tar en mobbende eller aggressiv tone når de er i kontakt med fellesskapet vårt eller mennene og kvinnene vi tjener.
 5. Vi er opptatt av å søke passende tillatelse for bilder av urbefolkningsgrupper og å respektere kulturell sensitivitet knyttet til hvordan disse bildene publiseres.
 6. Disse retningslinjene overstyrer ikke behovet for å få etisk godkjenning (i tråd med lokale jurisdiksjonskrav) for forskningsprosjekter som involverer barn og voksne i risikosonen.
 7. Etiske retningslinjer i lokale juridsiksjoner må vurderes når vi evaluerer programmer som involverer barn eller voksne i risikosonen.
 8. Vi er opptatt av å behandle donorer rettferdig.  Movember overholder relevante retningslinjer gitt av regulerende myndigheter for innsamlinger i hvert marked.
 9. Bekymringer eller påstander om overgrep eller forsømmelse vil alltid bli tatt på alvor og undersøkt.
 10. Movember vil ikke bevisst rekruttere ansatte, frivillige eller andre representanter til roller der de utgjør en kjent risiko for sikkerheten eller velværet til sårbare voksne og barn.
 11. Den psykiske og fysiske helsen til fellesskapet vårt og mennene vi tjener, er av avgjørende viktighet for oss.   Vi vil sikre at:
  • Driftspersonalet har opplæring i å motta samtaler og e-poster fra sårbare voksne.
  • Ingen medlemmer av fellesskapet blir bedt om å dele personlige historier hvis vi mener at dette vil påføre dem ytterligere psykologisk skade.
  • Vi vil observere atferden til kjente sårbare voksne som besøker Movembers kontorer eller er involvert i Movember-arrangementer, og henvise dem til støttetjenester ved behov.
 12. Ansatte og langtidskontraktører må gjennom politikontroller og oppgi referanser når de begynner å jobbe for oss.
 13. Ansatte som utfører pengeinnsamlings- eller programaktiviteter i direkte kontakt med barn eller voksne i risikosonen, må gjennom ytterligere kontroller i forbindelse med å arbeide med barn (basert på lokale forskrifter i hvert marked)
  • Australia (Victoria) – Working With Children Check
  • Canada – Vulnerable Sector Check (PVSC)
  • Irland – Garda Vetting Check
  • New Zealand – Children’s Worker Safety Check
  • Storbritannia – Disclosure and Barring Service Check (DBS)
  • USA – Ytterligere kontroller for arbeid med barn er ikke påkrevd
 14. Dersom mistanker om overgrep fra noen andres side ikke blir rapportert til en relevant person, er det et brudd på Movembers retningslinjer og kan føre til at disiplinærtiltak iverksettes. For å unngå tvil: Enkeltpersoner har ingen plikt til å rapportere hendelser de har blitt utsatt for.
 

HÅNDTERE HENDELSER

Trakassering, overgrep, forsømmelse og utnyttelse er alle alvorlige tjenestebrudd, og Movember forbeholder seg retten til å:
 1. Iverksette disiplinærtiltak mot de det mener er ansvarlige, som kan omfatte oppsigelse
 2. Gå til sivil rettssak, og/eller
 3. Rapportere hendelsen til politiet
RAPPORTERE MISTENKTE HENDELSER
Alle ansatte, frivillige og tredjeparter må, så snart det er mulig, rapportere enhver mistanke om at en hendelse har funnet sted, kan finne sted eller kan komme til å finne sted.
De kan gjøre dette gjennom direkte rapportering til:
 • Lederen sin
 • Ethvert medlem av personalavdelingen og/eller
 • Ethvert medlem av topplederteamet, inkludert adm.dir.
Hvis en person mener at en annen person står i fare for umiddelbar skade eller er offer for et straffbart forhold, må vedkommende ringe nødetatene på det relevante lokale telefonnummeret.

EKSTERN RAPPORTERING
Movember vil:
 1. Rapportere enhver mistanke om et lovbrudd til politiet eller det relevante strafferettslige organet
 2. Rapportere beskyttelsessaker til relevante lokale myndigheter
 3. Rapportere enhver kvalifiserende sak til det lokale reguleringsorganet
 

klager som involverer flere byråer

I noen tilfeller kommer tredjepartsbyråer i kontakt med sårbare voksne eller barn – for eksempel kan PR- og mediebyråer leies inn for å dele personlige historier fra fellesskapet vårt. 
Alle partnere og kontraktører av Movember må:
 1. Implementere bestemmelsene i disse retningslinjene i sin samhandling med Movember og fellesskapet vårt
 2. Rapportere enhver mistanke om at en hendelse kan ha funnet sted, finner sted eller kan komme til å finne sted.
 3. Den Movember-ansatte som engasjerer tredjeparten, er ansvarlig for å gi tilstrekkelig informasjon om disse retningslinjene.
 

Personvern og databeskyttelse

Alle personopplysninger som vurderes eller registreres, vil respektere personvernet til de involverte individene, med mindre det foreligger en risiko for noens sikkerhet. Movember beskytter personopplysninger. Movembers retningslinjer for personvern gjelder.